خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵۵,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۱۵,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر