خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۳۰۵,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
۱۹۶,۰۰۰ تومان
۲۱۳,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۷۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر