خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۴۸۰,۰۰۰ تومان۹۷۰,۰۰۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۴۸,۰۰۰ تومان
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۶۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۲۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر