خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۵۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر