خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۷۰۵,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۰۵,۰۰۰ تومان
۴۷۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۵۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر