خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۳۹۲,۰۰۰ تومان
۲۸۸,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۱۵۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر