خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۷۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر