خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۲۱۵,۰۰۰ تومان
۴۰۴,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۱,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر