خرید کابل و شارژر اصلی موبایل امگا باتری
خرید باتری اصلی امگا باتری

باتری موبایل

۱۵۷,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های باتری موبایل

کابل و شارژر

۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان
تمام مدل های کابل و شارژر