قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 5s

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰,۰۰۰ تومان۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 8

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 11

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

درب پشت اصلی آیفون iPhone XR

۱۸۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

درب پشت اصلی آیفون iPhone XS

۲۷۰,۰۰۰ تومان