قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 5s

۹۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 8

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

قاب و درب پشت اصلی آیفون iPhone 11

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

درب پشت اصلی آیفون iPhone XR

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قاب و درب پشت آیفون

درب پشت اصلی آیفون iPhone XS

۲۴۰,۰۰۰ تومان